Modalverben Модальні Дієслова

Модальні дієслова

Модальні дієслова виражають ставлення того, хто говорить до навколишнього і до виконуваних дій. Існує три такі відносини, чи модальності.

1. Модальність можливості – чи може людина здійснити дію. 2. Модальність боргу – чи має він виконувати цю дію.

3. Модальність бажання – чи хоче він виконувати цю дію. Модальні дієслова не мають самостійного значення. Так, ми можемо уявити собі дії, виражені більшістю дієслів у вигляді образу, «картинки»: читати, бігти, говорити, плисти і т.д. Відповідь ми не можемо уявити у вигляді самостійного образу дієслова повинен, можу, хочу.

Оскільки модальні дієслова не мають самостійного значення, вони вимагають після себе повнозначного дієслова в інфінітиві, з яким вони утворюють так звану «рамку», в якій модальне дієслово стоїть на другому місці, а інфінітив – на останньому:

Er muss leider in diesem Monat wirklich viel arbeiten. – На жаль, цього місяця він має (йому доводиться) справді багато працювати.

Місце nicht: У реченні з модальним дієсловом запереченняня nicht може стояти після модального дієслова або перед інфінітивом:

Ich kann nicht heute zur Arbeit gehen. / Ich kann heute zur Arbeit nicht gehen.

Значення модальних дієслів

können

а) могти (мати (фізичну) можливість)

Wir können dieses Haus nicht kaufen. – Ми не можемо купити цей будинок. b) вміти

Er kann gut Tennis spielen. - Він добре грає (уміє грати) у теніс.

dürfen

могти (мати дозвіл, право – можна/не можна)

Die Kinder durfen hier spielen. – Дітям можна (дозволено) тут грати. Bei Rot darfst du nicht über die Straße gehen. - На червоне світло ти не можеш жити (тобі не можна) переходити вулицю.

müssen

повинен, доведеться, змушений (під тиском обставин) Meine Tochter ist krank,Ich muss dringend nach Hause fahren. – Моя дочка хвора, я мушу (мені потрібно, доведеться) терміново їхати додому

Mein Auto ist kaputt, їх muss mit dem Zug fahren. - Моя машина зламалася, я мушу (мені доведеться) їхати поїздом.

sollen

повинен, слід

a) наголошує на наявності чийого або будь-якого наказу, доручення, поради, рекомендацій.

ції (присутність чужої волі):

Der Arzt sagt, ich soll Diät halten. – Лікар каже, я повинен дотримуватися цієї дистиці.

b) при зверненні за порадою чи розпорядженням:

Was soll ich jetzt tun? - Що мені тепер (слід) робити? Soll ich das Fenster zumachen? - Мені (слід) закрити вікно?

wollen

хотіти

Ich will dir die Wahrheit sagen. – Я хочу сказати тобі правду.

Wir wollen in diesen Film nicht gehen. – Ми не хочемо йти на цей фільм.

Модальні дієслова часто вживаються з займенником man.

Зверніть увагу на переклад модальних дієслів з займенником

man:

Hier kann man schwimmen. - Тут можна (є можливість) плавати. Hier darf man schwimmen. - Тут можна (дозволено) плавати.

Hier kann man nicht schwimmen. – Тут не можна (немає можливості) плавати.

Hier darf man nicht schwimmen. - Тут не можна (не дозволено) плавати. Man muss sich beeilen. - Потрібно поквапитися.

Відмінювання модальних дієслів в теперішньому часі.


können dürfen müssen sollen wollen
ich kann darf muss soll will
du kannst darfst musst sollst willst
er, sie, es kann darf muss soll will
wir können dürfen müssen sollen wollen
ihr könnt dürft müsst sollt wollt
sie, Sie können dürfen müssen sollen wollen

Відмінювання модальних дієслів в минулому часі. Präteritum 

könnendürfenmüssensollenwollen
ichkonntedurftemusstesolltewollte
dukonntestdurftestmusstestsolltestwolltest
er, sie, eskonntedurftemusstesolltewollte
wirkonntendurftenmusstensolltenwollten
ihrkonntetdurftetmusstetsolltetwolltet
sie, Siekonntendurftenmusstensolltenwollten
ОНЛАЙН-ЗАПИС             ОНЛАЙН-КУРСИ
114